Welkom

Wat gezellig dat je langs komt. Je kunt hier aantekeningen en opnamen vinden van verschillende studies zowel in het Engels als in het Nederlands.

Niet alle bestanden zijn direct zichtbaar op de website en vrij om te bekijken of te beluisteren. Hiervoor dien je eerst (gratis) in te loggen op de website.

Veel leesgenot en zegen toegewenst!

Peter & Vanessa

Het licht der wereld Artikel

Inleiding

Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Mattheüs 5:14

Wanneer je ‘s avonds aan de oostkant van het meer van Galilea staat zijn er in het water van het meer prachtige weerspiegelingen te zien van de stad Tiberias. Doordat deze stad tegen een berghelling ligt, is Tiberias niet……

Lees meer

Tale Kanaäns of turbotaal? Artikel

Inleiding

Hoewel we het ons niet altijd bewust zijn spreken christenen onder elkaar vaak een soort geheimtaal die voor buitenstaanders vreemd en soms onbegrijpelijk overkomt.

Iedere christelijke denominatie heeft een eigen christelijk ‘jargon’ dat vaak alleen maar goed binnen de eigen groep te is begrijpen. Zo wordt er bijvoorbeeld binnen de reformatorische kringen, de evangelische kringen, de Joods-Messiaanse kringen……

Lees meer

De betekenis van heiliging Artikel

In de Hebreeënbrief lezen we dat we naar vrede met allen en naar de heiliging moeten jagen, anders is het onmogelijk om God te kunnen zien (Hebreeën 12:14). Het werkwoord jagen betekent letterlijk, hard achter iets aanrennen om het te grijpen of te vangen. Verder betekent het zo hard mogelijk in een race lopen om het einddoel te bereiken. Het……

Lees meer

Binden en ontbinden Artikel

Mattheüs 18:18  Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.

De uitdrukking ‘binden en ontbinden’  was een vaste uitdrukking die in Israël o.a. bij rechtszittingen werd gebezigd. In de periode voordat de gemeente was ontstaan, was niet iedereen gemachtigd om……

Lees meer

Armen van Geest Artikel

Zalig de armen van geest – Mattheüs 5:3

In het evangelie van Mattheüs vinden we in het vijfde hoofdstuk de eerste toespraak van de Here Jezus. De toespraak start met de woorden Zalig de armen van geest; want van hun is het Koninkrijk der hemelen. Het boek Mattheüs is eigenlijk een handboek voor discipelschapstraining. Het is in de eerste plaats geschreven……

Lees meer

Het brood van morgen Artikel

Inleiding

In Mattheüs 6 vinden wij het gebed dat de Here Jezus aan zijn discipelen onderwees. Meestal wordt dit kortweg het ‘Onze Vader’ genoemd. Wanneer we dit gebed nader beschouwen, is er iets dat duidelijk in het oog springt. Alles in dit gebed heeft te maken met het doorbreken van het koninkrijk der hemelen in ons leven. Maar vers 11……

Lees meer

De beste Bijbelvertaling Artikel

Velen vragen zich af wat een goede Bijbelvertaling is.
Om die vraag te beantwoorden is het van belang te weten hoe onze Bijbelvertalingen zijn ontstaan.

De eerste vertalingen

Het Eerste Testament (de Hebreeuwse Bijbel of Tenach) is vrijwel geheel in het Hebreeuws geschreven. Slechts enkele gedeelten zijn Aramees. (Aramese Bijbelgedeelten zijn: Genesis 31:47, Jeremia 10:11, Daniël 2:4b-7:28 en Ezra……

Lees meer

De binding van Izaäk Artikel

Akedat Jitschak

עֲקֵידַת יִצְחַק
Genesis 22:1-19

Inleiding

Het verhaal in Genesis 22 wordt vanuit christelijk oogpunt vaak beschouwd als een beschrijving van Abrahams buitengewone liefde voor God en zijn onwankelbare geloof. Er zit echter veel meer diepte in dit Bijbelgedeelte dan velen zich realiseren. Het is een krachtige Messiaanse profetie die al in het eerste Bijbelboek wordt gepresenteerd. Jammer……

Lees meer