De beste Bijbelvertaling

Velen vragen zich af wat een goede Bijbelvertaling is.
Om die vraag te beantwoorden is het van belang te weten hoe onze Bijbelvertalingen zijn ontstaan.

De eerste vertalingen

Het Eerste Testament (de Hebreeuwse Bijbel of Tenach) is vrijwel geheel in het Hebreeuws geschreven. Slechts enkele gedeelten zijn Aramees. (Aramese Bijbelgedeelten zijn: Genesis 31:47, Jeremia 10:11, Daniël 2:4b-7:28 en Ezra……

Lees meer

De binding van Izaäk

Akedat Jitschak

עֲקֵידַת יִצְחַק
Genesis 22:1-19

Inleiding

Het verhaal in Genesis 22 wordt vanuit christelijk oogpunt vaak beschouwd als een beschrijving van Abrahams buitengewone liefde voor God en zijn onwankelbare geloof. Er zit echter veel meer diepte in dit Bijbelgedeelte dan velen zich realiseren. Het is een krachtige Messiaanse profetie die al in het eerste Bijbelboek wordt gepresenteerd. Jammer……

Lees meer

Het geheim van de 153 vissen

Al eeuwenlang zijn geleerden gefascineerd door het verhaal van de wondbare visvangst waarbij precies 153 vissen in het net blijken te zitten (Johannes 21:1-25). De geschiedenis vindt plaats vlak na Jezus opstanding. Hij openbaart zich aan een zevental discipelen bij de zee van Tiberias (het meer van Galilea).
Jezus staat aan de oever en vraagt de discipelen die zich……

Lees meer

De meereizende rots

Wanneer de apostel Paulus de lezers van zijn brieven iets wil verduidelijken, maakt hij regelmatig gebruik van verhalen uit de Tora. Als Rabbijn en discipel van de beroemde Rabbi Gamaliël (Handelingen 22:3), had hij geleerd dat veel gebeurtenissen niet alleen historisch zijn, maar dikwijls ook een schaduw van toekomstige gebeurtenissen. Daarnaast bevatten de geschiedenissen belangrijke geestelijke principes.
Een voorbeeld……

Lees meer

Stamboomonderzoek

De waarde van stamboomonderzoek

Dankzij het Internet en andere moderne communicatiemiddelen is het tegenwoordig eenvoudig om uitgebreid stamboom onderzoek te doen. Veel mensen willen weten of er zich een beroemdheid in hun voorgeslacht bevindt of uit welk gebied hun voorouders komen. Voor sommige mensen is dit interessant, omdat zij bewust of onbewust op zoek zijn naar hun identiteit. Zij denken……

Lees meer

1050 geboden in het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament bevat meer geboden dan de Tora!

Velen zijn zich er niet van bewust dat er in het Nieuwe Testament meer geboden staan dan de 613 geboden die Joden in de Tora tellen. Er staan ruim 1000 geboden in het Nieuwe Testament en zelfs wanneer we alle doublures eruit halen houden we nog rond de 800 geboden over.

Lees meer

Alefbet

HET HEBREEUWSE ALEFBET

Voor het schrijven van het Hebreeuws of Ivriet wordt al zo’n 2000 jaar het Meruba- of Kwadraatschrift gebruikt (zie de tabel). Dit is eigenlijk het Aramese schrift. Het is niet alleen het schrift van de Bijbel, maar ook Hebreeuwse boeken, tijdschriften en kranten worden in dit schrift gedrukt. Het is eveneens het schrift van merendeel van de……

Lees meer

Antisemitisme in de kerk

Zo zegt de Here de Eeuwige: Als Ik het huis Israëls bijeenverzamel uit de natiën, in wier land zij verstrooid zijn, dan zal Ik Mij ten aanschouwen van de volken aan hen de Heilige betonen, en zij zullen wonen in hun land, dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb. (Ezechiël 28:25)

Inleiding

Sommige christenen beweren dat het huidige Israël……

Lees meer