Stamboomonderzoek

De waarde van stamboomonderzoek

Dankzij het Internet en andere moderne communicatiemiddelen is het tegenwoordig eenvoudig om uitgebreid stamboom onderzoek te doen. Veel mensen willen weten of er zich een beroemdheid in hun voorgeslacht bevindt of uit welk gebied hun voorouders komen. Voor sommige mensen is dit interessant, omdat zij bewust of onbewust op zoek zijn naar hun identiteit. Zij denken die af te kunnen leiden van hun voorouders. Daarbij denken ze er vaak niet aan dat er ook wel eens onaangename vondsten zouden kunnen worden gedaan. Je zult maar een nakomeling zijn van een grote schurk.

De lijn van de vader

Bij een stamboom onderzoek wordt meestal de lijn met de familienaam gevolgd. Dat is de lijn van de vader. In de Bijbelse geslachtsregisters is dit ook het geval. In Lucas 3 vinden we het geslachtsregister van de Here Jezus. Dit eindigt in vers 38 met: de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. Het geslachtsregister van Jezus leidt dus via Adam terug naar God. Dat betekent dat de oorsprong van zowel Jezus, als de overige mensen, bij God ligt. Toch is het belangrijk om te beseffen dat er een verschil is tussen de Here Jezus en wij als gelovigen.

De eniggeboren Zoon

In Johannes 1:18 lezen we dat niemand ooit God heeft gezien; behalve de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is. Jezus wordt hier, evenals in Johannes 3:16 en 18, expliciet de eniggeboren Zoon genoemd. Dit roept wel een vraag op, want in het Eerste Testament (Exodus 4:23, Hosea 11;1) lezen we dat Israël ook Gods Zoon wordt genoemd. En hoe zit het met ons? Volgens Paulus zijn we door het geloof in de Messias Jezus allen zonen van God (Galaten 3:26). Hoe kunnen wij zonen Gods zijn, wanneer Jezus de eniggeboren Zoon is?
Het antwoord hierop is eenvoudiger dan misschien zou worden verwacht. In Romeinen 9:4 schrijft Paulus dat de Israëlieten zijn aangenomen tot zonen. Dit adoptieproces van Israël wordt prachtig in Ezechiël 16 beschreven. Er staat in Romeinen 9:4 in het Grieks een speciaal werkwoord: ‘huiothesia’ dat ‘aannemen tot zonen’ of ‘adopteren’ betekent. Paulus gebruikt dit werkwoord ook in Romeinen 8:15 en 23, Galaten 4:5 en Efeze 1:5.
In Efeze 1:5 schrijft Paulus dat wij ertoe bestemd zijn als zonen van God te worden aangenomen. Hoewel de Here Jezus de Enige is die uit de Vader is geboren, zijn wij door adoptie mede-erfgenamen met Hem geworden. Hierdoor zijn wij geen slaven meer, maar wij mogen, zoals Jezus dat ook deed, de Vader aanroepen met ‘Abba’. Zie Romeinen 8:14-18. De Heilige Geest bepaalt ons steeds bij onze nieuwe identiteit als zonen van God en Hij is het bewijs dat wij erfgenamen zijn (Efeze 1:13,14).

De eerstgeboren Zoon

Jezus is niet alleen de Eniggeborene maar ook de Eerstgeborene. Volgens Paulus is Hij de Eerste van vele broers. In Romeinen 8:29 en 30 staat dat wij bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan Jezus, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen en opdat wij met Zijn heerlijkheid zouden worden bekleed. Dat betekent dat het de bedoeling is dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken.
Zelfs als je oorspronkelijk uit een arm of slecht geslacht komt, is dat nu van geen enkele waarde of betekenis meer. Je bent aangenomen door God en je identiteit ligt niet langer in je verleden, maar in je heden en toekomst met Hem! Wanneer je gaat beseffen wie je als kind van God werkelijk bent, dan zal dat je denken en handelen gaan beïnvloeden. Bovendien zal je nieuwe identiteit vroeger of later door anderen opgemerkt worden.
Vergeet dus de geslachtsregisters maar (Titus 3:9) en richt je op je koninklijke identiteit en de heerlijkheid die God voor je heeft. Onderzoek daarbij voortdurend Gods Woord, want dit is Zijn Testament waarin jouw erfenis staat opgeschreven. Een erfenis die je nu al mag gaan innen!