Rouw en verdriet

Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden

In Mattheüs 5 vangt de Bergrede aan met de zaligsprekingen van de Here Jezus.

Mattheüs 5:4
(NBG) Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
(GNB) Gelukkig zij die verdriet hebben: God zal hen troosten.
(NBV) Gelukkig de treurenden,want zij zullen getroost worden.

In de tweede zaligspreking zijn het……

Lees meer

Heiligen of schijnheiligen

Inleiding

In een eerder artikel hebben we gesproken over het feit dat veel mensen niet langer vertrouwd zijn met de taal van de Bijbel. Dat betekent dat we zullen moeten zoeken naar verklaringen of synoniemen die de inhoud goed weergeven. Deze keer willen we de ‘heiligen’ nader onder de loep nemen. Hierbij denken sommigen al gauw aan personen met een……

Lees meer

Het licht der wereld

Inleiding

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
Mattheüs 5:14

Wanneer je ‘s avonds aan de oostkant van het meer van Galilea staat zijn er in het water van het meer prachtige weerspiegelingen te zien van de stad Tiberias. Doordat deze stad tegen een berghelling ligt, is……

Lees meer

Tale Kanaäns of turbotaal?

Inleiding

Hoewel we het ons niet altijd bewust zijn spreken christenen onder elkaar vaak een soort geheimtaal die voor buitenstaanders vreemd en soms onbegrijpelijk overkomt.

Iedere christelijke denominatie heeft een eigen christelijk ‘jargon’ dat vaak alleen maar goed binnen de eigen groep te is begrijpen. Zo wordt er bijvoorbeeld binnen de reformatorische kringen, de evangelische kringen, de Joods-Messiaanse kringen……

Lees meer

De betekenis van heiliging

In de Hebreeënbrief lezen we dat we naar vrede met allen en naar de heiliging moeten jagen, anders is het onmogelijk om God te kunnen zien (Hebreeën 12:14). Het werkwoord jagen betekent letterlijk, hard achter iets aanrennen om het te grijpen of te vangen. Verder betekent het zo hard mogelijk in een race lopen om het einddoel te bereiken. Het……

Lees meer

Binden en ontbinden

Mattheüs 18:18  Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.

De uitdrukking ‘binden en ontbinden’  was een vaste uitdrukking die in Israël o.a. bij rechtszittingen werd gebezigd. In de periode voordat de gemeente was ontstaan, was niet iedereen gemachtigd om……

Lees meer

Armen van Geest

Zalig de armen van geest – Mattheüs 5:3

In het evangelie van Mattheüs vinden we in het vijfde hoofdstuk de eerste toespraak van de Here Jezus. De toespraak start met de woorden Zalig de armen van geest; want van hun is het Koninkrijk der hemelen. Het boek Mattheüs is eigenlijk een handboek voor discipelschapstraining. Het is in de eerste plaats geschreven……

Lees meer

Het brood van morgen

Inleiding

In Mattheüs 6 vinden wij het gebed dat de Here Jezus aan zijn discipelen onderwees. Meestal wordt dit kortweg het ‘Onze Vader’ genoemd. Wanneer we dit gebed nader beschouwen, is er iets dat duidelijk in het oog springt. Alles in dit gebed heeft te maken met het doorbreken van het koninkrijk der hemelen in ons leven. Maar vers 11……

Lees meer