Schaduwen van de Messias – avond 3

De hemelse tabernakel

De aardse tabernakel is een beeld van de ‘tent van God’

Openbaring 21:3  En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tabernakel (tent) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Hoewel deze schematische voorstelling niet op schaal is, geeft het wel weer wat de overeenkomsten zijn tussen de aardse tabernakel en de hemelse tabernakel.

Verschillende zaken ontbreken in de hemelse tabernakel

Het koperen altaar en wasvat

Het is opvallend dat het koperen altaar en wasvat (Exodus 39:39) niet in de hemel zijn vertegenwoordigd omdat Christus voor ons is geofferd.

Het koperen wasvat wordt ook de koperen zee genoemd (2 Koningen 25:13,
1 Kronieken 18:8 Jeremia 52:17,20.) In de hemel is voor de troon een glazen zee (Openbaring 4:6).

Het voorhangsel

Het voorhangsel is ook verdwenen. De aardse tent had ‘het heilige’ dat een beeld was van een tijdelijke dienst die zou verdwijnen als het voorhangsel van het vlees van Christus zou zijn gescheurd. Daarna zou er voortdurend vrij toegang zijn tot de troon van God (Hebr. 10:20).

De broden in het noorden (plaats van oordeel)

De gouden tafel en de toonbroden vertegenwoordigen Christus’ aanwezigheid. In de hemel is Hij zelf aanwezig, als ‘brood des levens’ en als ‘Immanuël’ (God met ons).

De menora

De 7-armige kandelaar vertegenwoordigt de 7 fakkels (Openbaring 4:5) en het reukofferaltaar treffen we aan in Openbaring 6:9.

Het reukoffer

Het reukoffer bestaat uit de zielen van de heiligen die hun leven gaven voor Jezus (Openbaring 6:9) en alle gebeden van de heiligen (Openbaring 5:8, 8:3 en 4).

De ark was de plaats om God te ontmoeten (Exodus 25:22) en vertegenwoordigt de voetbank van Gods troon (1 Kronieken 28:2, vergelijk Ezechiël 43:7).

De namen van de zonen van Israël

De namen van de stammen wijzen naar de bediening van de Here Jezus.

De namen geven de bediening van Jezus weer

Zie de Zoon, hoor Hem, verkleef aan Hem, en Prijs Hem.
Hij brengt het loon, woont onder ons en voegt ons toe,
de Zoon van Zijn rechterhand; de Rechter in de strijd,
brenger van geluk en blijdschap.

Hij doet de moeite vergeten
en geeft dubbele vruchtbaarheid in het land van ellende

26 Generaties van Adam tot Mozes

Voor de komst van de Here Jezus openbaart God zich al als JHWH, maar de volle betekenis van Zijn naam was nog niet bekend. De Hebreeuwse getalswaarde van Gods naam is 26.

Mozes is de 26ste generaties vanaf Adam. De volheid van de Naam wordt aan Mozes geopenbaard (Exodus 34:6 en 7).

In Genesis 5 en 10 bevinden zich een geslachtregister met respectievelijk 10 en 5 generaties. Deze getallen staan voor de Hebreeuwse letters Joed (het joetje) en he (het heitje). Samen vormen deze letters de korte vorm van Gods naam: יה (JaH).

Peleg betekent splijting of verdeling. De naam geeft een breuk aan en wijst profetisch naar het Nieuwe Verbond.

De laatste 2 letters van Gods naam zijn de vav (ו) en de he (ה) die respectievelijk het getal 6 en 5 weergeven. De letter komen na Peleg.

Het nieuwe verbond begint Jezus die mens is geworden. De ו (vav) is het getal van een mens.

De 6 generaties brengen ons naar Izaäk, die in Jeruzalem moest worden geofferd. (De getalswaarde van de naam Izaäk יצחק = het getal  208 = 8 x 26.)

Na de Here Jezus komt de Heilige Geest. De letter he (ה) is een ademstoot. Deze letter wijst naar Gods Geest. Na Izaäk komen nog 5 generaties tot Mozes.

Zo vormen de 26 generaties Gods naam:

De grote vav in Leviticus 11

De Tora heeft in het totaal 5.845 verzen. Leviticus 8:8 is het middelste vers.
Het aantal woorden bedraagt 79.976 [Volgens een andere telling 79.847 woorden].
Er zijn dus twee middelste woorden (dit zijn de woorden “darosj” en “darasj” דָּרֹשׁ דָּרַשׁ) in Leviticus 10:16.

De middelste letter van de Tora is een letter vav, die we vinden in Leviticus 11:42, in het woord גחוֹן (ĝachon = buik).

De vav (ו) van ĝachon is groter dan de overige letters.

Ĝachon staat in de Sidra Sjemini over de wetten van de koosjere en onkoosjere dieren. Shemini wordt meestal gelezen tijdens de laatste dag van Pesach (Niesan 22).

“Alles wat kruipt op zijn buik (כֹּל הוֹלֵךְ עַל-גָּחוֹן letterlijk ‘dat gebukt gaat’)” spreekt over het niet geschikt zijn voor consumptie.

De vav in dit vers wijst naar de Messias die de slang (die op de buik gaat) zal vernietigen.

(In het boek Esther vinden we ook een grote vav (Ester 5:10).
Deze vav symboliseert  de paal waaraan Haman werd opgehangen.

Be Jah Sjemo

Bij het schrijven van een Tora-rol, tracht de Sofeer (volgens de מנהג), alle pagina’s met de letter vav (ו) te laten beginnen.

De vav is onder meer een haak. De haken herinneren aan de 50 gouden en 50 koperen haken in het heiligdom;

Exodus 26:6  En gij zult vijftig gouden haken maken en de tentkleden aan elkander door de haken verbinden, zodat de tabernakel één geheel is.

Exodus 26,11 Gij zult vijftig koperen haken maken en de haken in de lussen steken en de tent samenvoegen, zodat zij één geheel is.

Bij een koosjere Tora-rol worden 6 uitzonderingen gemaakt. Zes woorden moeten bij het schrijven van een Sefer-Tora (Tora-rol) altijd aan het begin van een kolom staan.

Elk van deze zes woorden vertelt ons een boodschap: 

 1. Beresjiet בּראשית (in de beginne) in Genesis 1:1 – om daarmee aan te geven dat God de Schepper is.
 2. Jehoeda יהוּדה (Juda) in Genesis 49:8 – omdat Juda de stam is van de koning en de Messias.
 3. Haba’iem הבּאים (die komen) in Exodus 14:28 – omdat Israël ook in de toekomst uit slavernij zal worden verlost.
 4. Sjemar שמר (onderhoud)  in Exodus 34:11 – Omdat Gods geboden moeten worden bewaard.
 5. Ma מה (wat) in Numeri 24:5 – omdat de vloek wordt omgezet in zegen en onze woning in het huis Gods is.
 6. Ve’a’ieda ואעידה (getuigen) in Deuteronomium 31:28 –  omdat de hemel en de aarde getuigen van Gods eeuwige verbond van de Eeuwige.

De eerste letters van deze woorden  מ ,ש ,ה ,י ,בen ו  vormen het acroniem: בְּיַה שְמוֹ (be Jah Sjemo).

Be Jah Sjemo betekent: “In JaH is Zijn Naam”. Over wie het hier gaat ontdekken we wanneer we naar de gematria (getalswaarde) kijken van deze letters. Samen hebben deze 6 letters de getalswaarde 363. Dat is hetzelfde als de gematria van המשיח (haMashiach) = “de Messias”!
(In de sommige gedrukte Hebreeuwse teksten bevindt zich een asterisk of Masoretische cirkel boven deze 6 woorden.)

De meereizende Rots

Een artikel over de meereizende Rots is hier te vinden.

Parallellen tussen Jozef en de Here Jezus

 1. Jozef was 30 toen hij aan de macht kwam (Gen. 41:46). Jezus begon Zijn bediening toen Hij rond 30 was (Luc. 3:23)
 2. waren een herder (Gen. 37:2, Joh. 10),
 3. geliefd door de vader (Gen, 37:3, Mat. 3:17; 17:5),
 4. gezonden door de vader (Gen. 37:12-14, Joh. 5:30-6),
 5. gehaat (Gen. 37:4, Joh. 15:25),
 6. hun broers geloofden niet in hen (Gen. 37:19-20, Joh. 1:11, 3: 18, 3:36, enz.),
 7. ze hadden een bijzondere mantel (Gen. 37:3, Joh. 19,23),
 8. ze werden verkocht voor zilverstukken (Gen. 37:28, Mat. 26:15),
 9. vals beschuldigd (Gen. 40:15, Hebr. 4:15; Mat. 27:23, Marc. 15:11-15, Luc. 23:21-23),
 10. in de aarde neergedaald (Gen 37:24, Mat. 12:40, 27:59-60),
 11. veroordeeld met 2 anderen (Gen. 40:2-3, Lucas 23:32),
 12. voorzagen de wereld van brood = geven van leven (Gen 41:55, Joh. 6;35),
 13. werden gekroond met glorie en eer (Gen 41:39-45, Hebr. 2:9).

De Schouwdraden

De priesters en alle Joodse mannen moesten schouwdraden (tsititiot) hebben aan hun mantel.

Numeri 15:38  Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenkkwasten maken aan de hoeken van hun klederen צִיצִת עַל-כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de gedenkkwasten aan de hoeken een blauwpurperen draad פְּתִיל תְּכֵלֶתverwerken.
39  Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet (Hem ziet וּרְאִיתֶם אֹתוֹ), dan zult gij al de geboden des HEREN gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot overspel zoudt laten verleiden, 40 opdat gij gedenkt en volbrengt al mijn geboden en heilig zijt voor uw God.


De draden en de knopen

Totaal heeft het talliet 32 draden (4×8).
Deze bestaan uit 8 draden en 5 knopen

600 (= Tsitsit) + 8 + 5 = 613

Tussen de 5 knopen bevinden zich

 7 (Sjewa, eed, week, verbond) omwindingen

 8 omwindingen (Briet Mila, Olie, zalving)  [7 + 8 = 15 =  JaH]

 11 omwindingen (5 delen Tora + 6 delen Misjana of 6 Vroege Profeten)  [11 = WeH]

 13  omwindingen [13 = ECHaD]

Samen  39 omwindingen

Het Woord Messias komt 39 maal voor in TeNach.
De 39 boeken en de 39 omwindingen van de schouwdraden herinneren hieraan.

39 = de boeken van Tenach
[5 = Tora, 6 = Vroege Profeten, 15 = Late Profeten, 13 = Geschriften.]

39 is de getalswaarde van = “JHWH Echad” (Adonai is één).

De techèlet
De blauwe draad (ptiel techèlet) werd van wol gemaakt die werd gekleurd met behulp van de blauwe kleurstof die afkomstig was van een slakje rond de Middellandse Zee.

Zie voor meer hierover:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tekhelet

De karmozijnworm

In de toekomst hopen we hierover een artikel te plaatsen.

Woordenlijst

 • Adonai / Adonaaj

  (אדוני)

  ‘Mijn Heer’. Door Joden vaak gebruikt  i.p.v. Gods Naam J-H-W-H.

 • Joed / Jod

  (יוד)

  De letter joed (י) is de tiende letter uit het Hebreeuwse alfabet. De letter wordt uitgesproken als de letter ‘i’ of ‘j’. Het is de tiende letter van het alefbet en de letter wordt ook gebruikt om in het Hebreeuws het getal 10 weer te geven. Nederlandse Joden noemden daarom 10 gulden een ‘joet’.

 • Tenach / Tanach

  (תְּנַ״ךְ-תַּנַ״ךְ)

  De Hebreeuwse Bijbel of het Eerste Testament/Verbond. Vanaf de 2e eeuw door Christenen het Oude Testament genoemd, een naam die Joden liever niet gebruiken. Het woord TeNaCH is samengesteld uit de Hebreeuwse beginletters van de drie delen: Tora (T), Profeten (N) en Geschriften (CH).

  Zie deze pagina voor uitgebreidere informatie.

 • Tora / Torah / Thora

  (תורה)

  Aanduiding voor de 5 boeken (of de wet) van Mozes.

  Letterlijk: instructie. Tora is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ‘jarah’ dat o.a. betekent: een doel raken, onderwijzen, maar ook regenen (Hosea 6:3). Het is een antoniem (tegenstelling) van het Hebreeuwse werkwoord ‘doel missen’ oftewel ‘zondigen’.
  Het woord Tora heeft een aantal verschillende betekenissen:

  1. Instructie, onderwijzing (spreuken 3:1).
  2. Een aanduiding voor de 5 boeken van Mozes, de Pentateuch. (Meestal vertaald met ‘Wet’ of ‘de Wet van Mozes’, zoals in Mattheüs 11:13: “al de Profeten en de Wet (= de Pentateuch) hebben geprofeteerd tot Johannes toe”.
  3. Soms een aanduiding voor het boek Deuteronomium (het boek der wet).
  4. Een boekrol met de 5 boeken van Mozes (sefer Tora).
  5. Het hele Eerste/Oude Testament (door Joden Tenach genoemd).
  6. De wet van Christus (1 Cor. 9:21, Gal. 6:2, Joh. 13:34,35)

  Naast de geschreven Tora kennen Joden de mondelinge Tora. Dat zijn de lessen en instructies die van vader op zoon zijn doorgegeven en die na de verwoesting van de tempel op schrift zijn gesteld in o.a. de Misjna.