Schaduwen van de Messias

Inleiding

Zie onderaan het artikel voor de geluidsbestanden en een vervolg artikel van de derde avond.

De onderstaande afbeeldingen horen bij de tweede avond.

Gods onveranderlijke raadsbesluit

Vanaf het begin had de Here God een plan voor deze wereld –  waar Hij niet van afwijkt.

Hebreeën 6:17 Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van Zijn raad(sbesluit) wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, 18 opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt. 19 Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, 20 waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid.

Dit raadsbesluit (βουλή / עֵצָה) is een bewust gekozen plan.

Jesaja 46:9, 10  Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is;  die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.

In Gods plan staat Sion steeds centraal

 1. In de tijd van de hof van Eden
 2. Tijdens het koningschap onder David en Salomo
 3. Ten tijde van de dood en opstanding van Jesjoea
 4. Tijdens de Messiaanse regering vanuit Jeruzalem
 5. Wanneer een nieuw Jeruzalem uit de hemel neerdaalt op Sion

De vijfde fase heeft veel overeenkomsten met de eerste fase. Maar nu komen het hemelse en het aardse helemaal samen.

De profeten, de Sabbat en de feesten en de Bijbelverhalen spreken steeds over wat er op Sion zal gaan gebeuren.

De Hebreeuwse Bijbel openbaart Gods plan op verschillende wijzen. Zo zijn er ruim 300 profetieën spreken over de eerste komst van Jezus en de profetieén bevatten meer dan 450 specifieke details.

Maar de Bijbel bevat ook andere manieren om naar de Messias te wijzen.

Zo spreekt het eerste geslachtsregister al over de Mesias.

Het evangelie in de genealogie van Genesis 5

In Genesis 5 vinden we een geslachtsregister dat uit 10 generaties bestaat. Alle Hebreeuwse  namen hebben een betekenis.

 1. Adam (אדם) betekent ‘mens’.
 2. Seth (שת) is de 2e generatie. Zijn naam betekent ‘geplaast (zie Gen 4:25).
 3. Enosh (אנוש) betekent ‘sterveling.
 4. Kenan (קינן) betekent o.a.’verdriet.
 5. Mahalalel (מהללאל) betekent ‘geprezen God’ of ‘God zij geprezen’.
 6. Jared (ירד) betekent ’hij zal neerdalen’.
 7. Henoch (חנוך) betekent ‘onderwijzing’ en ‘gezalfde’. Hij profeteerde over de straf die zou komen (Judas 1:14 en 15) en hij gaf zijn zoon de profetische naam Methuselach.
 8. Methuselach (מתושלח) betekent ‘met zijn dood wordt het gezonden’. Hij is de oudste mens en hij stierf precies in het jaar van de zondvloed, wat de betekenis is van zijn naam. God gaf de wereld bij zijn geboorte nog 969 jaar genade, maar de mens heeft zich niet bekeerd.
 9. Lamech (למך) betekent o.a. ‘proeven / smaken. 
 10. Noach (נח) betekent ‘rust’ en ’troost’. Lamech geloofde dat met zijn zoon Noach (נח) een nieuw begin zou komen en dat hij rust en vertroosting zou brengen (Gen. 5:29).

De 10 namen bevatten de volgende profetische boodschap:

De mens is als sterveling geplaatst in verdriet.
Maar de geprezen God zal Zijn Onderwijzing (Gezalfde) doen neerdalen.
Zijn dood zal de rust en vertroosting doen smaken.

Afbeeldingen die de tweede avond zijn getoond

1. De naam Juda in het Hebreeuws

De stam Juda (Jehoedah  יהוּדָה) is de enige stam die Gods naam in zich draagt.

Juda-Hebreeuws

2. Olie in Israël

Deut. 33:24 (SVV)  En van Aser zeide hij: Aser zij gezegend met zonen; hij zij zijn broederen aangenaam, en dope zijn voet in olie.

Asjer woonde in het noordwesten van Israël en voor een deel in het zuiden van het huidige Libanon.Ten westen van dat gebied zijn nu olie en gasvelden gevonden met een geschatte opbrengst van 6,7 biljoen [6.7 duizendmiljard] kubieke voet aardgas en 1,4 miljard vaten olie.

oil_in_Israel

3. De stammen rondom de tabernakel

4. Het vredesverbond

In Numeri 25:12 is de vav (ו) in Shalom (שָׁלֹ֔ום) gebroken/besneden.

5. Het gebied dat centraal staat in Gods handelen

6. Jeruzalem en de fundamentsteen het begin der wereld

VERVOLG

De afbeeldingen van de derde avond zijn hier te vinden.