School voor gebed – Les 1

INLEIDING1

Een arme man bezocht eens een beroemde rabbijn en klaagde bitter over zijn nood.
“Bid tot God”, sprak de rabbijn, “Hij zal je zeker verhoren”.
“Maar ik kan helemaal niet bidden”, zei de arme man.
“Ach”, sprak de rabbijn, “dan ben je wel heel erg arm”!

Naast het bestuderen van de Bijbel, het Woord van God, is gebed een van de belangrijkste pijlers in onze relatie met God.

Sommige gelovigen ervaren het bidden helaas als een ingewikkelde, vermoeiende, en soms een saaie aangelegenheid. Dit komt veelal door een onjuist begrip van wat gebed precies inhoudt.

Wanneer wij ons bezinnen op het gebed en de verschillende aspecten daarvan, dan is het belangrijk dat er een goed fundament gelegd wordt. In een aantal gevallen zal dat betekenen dat een oud en slecht fundament eerst zal moeten worden “gesaneerd”.

In deze les zullen we vooral nadenken over de vragen: wat bidden is en waarom we bidden.

1. Wat is bidden?

“Gebed is geen methode noch een strategie of een uiting van woorden. Het is een samenwerken met God door de Heilige Geest die in ons woont.” (Johannes Facius)

Wanneer we het gebedsleven van de doorsnee christen analyseren, dan blijkt dat de manier van bidden vaak voor een groot deel bepaald wordt door overleveringen en traditie.

Steeds zullen we ons handelen, maar ook ons bidden, moeten toetsen aan het Woord van God. Hierin vinden we niet alleen de zin van het bidden, maar ook voorbeelden van hoe we kunnen bidden en wat gebeden teweegbrengen. Al snel zal blijken dat bidden wat anders is dan het opsommen van een verlang- of boodschappenlijstje voor Gods aange­zicht, maar dat er sprake is van een relatie.

Bidden is niet typisch christelijk; ook bij andere religies en in andere culturen treffen we het bidden aan. In ieder mens leeft het verlangen, hoewel soms latent aanwezig, naar een religieuze beleving en is in diepste zin op zoek naar God.

De filosoof Pascal heeft gezegd: “Elk mens heeft een innerlijke leegte die alleen door God gevuld kan worden. Door de hele wereldgeschiede­nis heen hebben mensen dit verlangen naar God op vele verschillende manieren kenbaar gemaakt, maar veelal niet op een wijze zoals God dat heeft bedoeld.”

Zo lezen we in de Bijbel over de Moloch (Moloch betekent koning), een groot beest van koper met opengesperde bek. Onder dit beeld stookte men een groot vuur. Om deze god ‘gunstig te stemmen’, gooide men de eerstgeborenen door de bek in het vuur, om zo een offer voor hem te brengen.

Het komt nogal eens voor onder gelovigen dat zij denken dat God onze gebeden, aanbidding en lof-offers nodig heeft om Hem goed te stemmen of tevreden te stellen. Dit is echter geen bijbels concept.

In het Bijbelse Israël waren drie tijden waarin er werd geofferd en gebeden, te weten;

 • sjachariet, het morgenoffer en ook het ochtendgebed,
 • mincha, het middagoffer en middaggebed en
 • ma’ariev, het avondoffer of avondgebed.

Zo baden bijv. David en Daniël driemaal per dag (Psalm 55:17, Dan. 6:10).

Een van de woorden die de Bijbel gebruikt voor offer is korban. Dit woord komt van een werkwoord dat naderbij komen betekent.

Het doel van de Bijbelse offers is, in tegenstelling tot de offers in andere godsdiensten, niet een middel om God tevreden te stellen, maar het hebben en onderhouden van een relatie met God. Hetzelfde geldt voor gebed. Het gaat niet om het gebed zelf, maar om de relatie tussen de Vader en de bidder!

In het leven van de Here Jezus zien we dat Hij niet alleen bad voordat Hij bepaalde dingen ging doen, zoals het kiezen van de twaalf apostelen, maar Hij bad ook vaak na bepaalde gebeurtenissen (Marc. 1:32-35, 6:46).

Stelling: Bidden is een unieke relatie tussen God en de mens.

Elk mens kan een persoonlijke relatie met God hebben. Deze relatie is voor een deel te vergelijken met de relaties bin­nen een gezin. Ieder kind is anders en heeft zijn persoonlijke aan­dacht nodig. Zo is onze relatie met God eveneens een persoonlijke en unieke relatie.

In een relatie is niet steeds één persoon aan het woord. Naast spreken is ook luisteren zeer belangrijk (zo niet belangrijker).

Stelling: Bidden is praten met – en luisteren naar God.

2. Waarom moeten we bidden?

In Mattheüs 6:8b staat: “God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt”.

We zouden daarom de vraag kunnen stellen waarom het dan nog nodig is dat wij bidden?

Wanneer we de Bijbel lezen en letten op het doel van Gods werk met de mensen dan ontdekken we het volgende:

De Hemelse Vader heeft de hele schepping op het oog en wil, dat allen behouden worden. Hiervoor heeft Hij Zijn Zoon Jezus Christus gegeven. (Joh- 3:16). Het is Gods bedoeling om een gemeente te vormen, bestaande uit mannen en vrouwen, Joden en heidenen, verlost uit de macht van de duivel, en verbonden met Gods Koninkrijk. (Col. 1:13). De Here Jezus is het hoofd van dat lichaam, maar wij zijn het lichaam zelf. Zonder lichaam kan het hoofd niets beginnen. Zo heeft Hij er ook voor gekozen dat wij, Zijn dienstknechten, zorgen voor de verkondiging van de blijde boodschap.

In dat kader krijgen de opdracht om te bidden voor aller­lei zaken zoals:

 • de komst van Gods koninkrijk Luc. 11:2
 • de heiligen Ef. 6:18
 • meer arbeiders voor God Luc. 10:2
 • Israël Ps. 12:20

Een aantal Schriftgedeelten, waarin het belang van bidden naar vo­ren komt zijn: Luc. 18:1-8; Matt. 7:7-11; Marc. 13:18; Luc. 11:1-13.

Omdat God besloten heeft om ons in Zijn plan voor de wereld te be­trekken, is het belangrijk, dat wij bidden. Door onze ge­beden, gaat Hij Zijn beloften in vervulling brengen.
Wanneer wij echter niet bidden, voldoen wij niet aan de opdracht die God ons heeft gegeven. Daardoor belemmeren wij Zijn verlossingsplan. Soms kan God niemand vinden die biddend in de bres gaat staan.

In Jesaja 59:16a lezen we: “Toen Hij zag, dat er niemand was, ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was” (St. Vert.).

In Ezechiël 22:30 staat: “Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn Aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.

Door te bidden raken we betrokken in het geweldige verlossingsplan van God. Daarbij zullen we steeds beter Gods wil gaan verstaan voor ons leven.

Het belangrijkste voor God blijft echter, dat er een diepe lief­desrelatie ontstaat tussen Hem en Zijn kinderen.

3. Hoe kunnen we op een Bijbelse wijze bidden?

In het Hebreeuws en Grieks bestaan een groot aantal woorden, dat meestal met bidden worden vertaald, maar soms ook met: vragen, smeken, danken, loven, roepen, zegenen, ontmoeten, etc.

school_voor_gebed_les_1_1In deze woorden komen verschillende aspecten van bidden naar voren. Bidden is dus duidelijk meer, dan hetgeen voor of na het eten ge­beurt.

Niet alleen spreekt de Bijbel over verschillende gebedsvormen, maar ook over verschillende gebedshoudingen. Veelal werden de han­den opgeheven in de richting van de tempel of tabernakel, of werden de handen opgeheven naar de lucht. In Klaagliederen 3:41 staat, dat we met onze handen ons hart tot God kunnen opheffen. Zo zijn er een aantal mogelijkheden, al naargelang van het soort gebed en de om­standigheid waarin men zich bevindt. De gebedshouding is echter niet het belangrijkste. In de eerste plaats gaat het om de gesteldheid van het hart. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan.

Hebr. 4:13: “Er is geen schepsel voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor Wie wij rekenschap hebben af te leggen.”

SAMENVATTING

Bidden is gemeenschap hebben met God, op een manier zoals ook mensen met elkaar omgaan. Dit vindt plaats door te spreken, te luisteren en door tijd met elkaar te hebben (met en zon­der woorden).

Er zijn tientallen vormen van gebed.

De gebedshouding is niet het belangrijkste, het gaat om de gesteldheid van het hart.

Bidden is nodig:
– om een liefdesrelatie met God te ontwikkelen en te onderhouden,
– om tot bloei te komen,
– om actief mee te werken in Gods verlossingsplan met de wereld.

 

BIJLAGE LES I

A – HUISREGELS

 1. Gebruik bij het bidden nooit een omhaal van woorden (Matt. 6:7,8). Zeg datgene wat je wilt zeggen, gebruik daarvoor je eigen woorden.
 2. Wees je wel bewust, tegen wie je spreekt. God is een heilig God en wil met respect behandeld worden, maar wel op een manier, alsof het je eigen Vader is.
 3. Wanneer we tegen iemand spreken dan herhalen we niet steeds om de paar woorden zijn of haar naam. Gebruik Gods naam ook niet overbodig.
 4. Bidt bij het samen bidden nooit te lange gebeden. Stop op het moment, dat je denkt nog lang niet klaar te zijn. (Vaker dan eenmaal bidden mag altijd, mits de tijd het toelaat en we anderen ook de ruimte geven om te bidden!)
 5. Probeer zelf eens twee ‘huisregels’ te bedenken.

B – VRAGEN

 1. Wat geeft een woordenboek als definitie van bidden en gebed?
 2.  Geef een eigen definitie voor bidden.
 3. Waarom is het belangrijk dat wij bidden?
 4. Noem eens een aantal vormen van bidden. (Zie o.a. de volgende Bijbelteksten.)
  1. Ef. 6:18
  2. Ef. 5:20
  3. Jes. 51:1,4
  4. II Kron. 5:13; Hand. 16:25
  5. Ps. 22:2-6; Luc. 17:15
  6. Col. 4:12
  7. 1 Cor. 14:15
  8. Ps. 50:23
  9. Marc. 10:16
  10. Matt. 28:9
  11. Matt. 18:18
  12. II Kron. 7:14
  13. Neh. 1:4-11
  14. Luc. 19:41
 5. Waarvoor moeten of kunnen we bidden?
  1. Ef. 6:18
  2. 1 Tim. 2:1,2
  3. Jac. 4:2
  4. Ps. 122
  5. Luc. 10:2
  6. Ps. 25:4, 5
  7. Phil. 1:4,
  8. Col. 1:9
  9. Matt. 5:44
  10. Jer. 29:7

C – OPDRACHT

 1. Probeer deze komende weken de relatie tussen kinderen en ouders te observeren (maak hier wat aantekeningen van). Let ook eens op hoe kinderen bidden (in een vrij gebed).
 2.  Bekijk eens een aantal psalmen. Veel psalmen zijn prachtige gebeden.
  1. Wat valt op in deze psalmen?
  2. Probeer om dagelijks hardop een psalm te bidden (of te zingen).

Woordenlijst

 • Korban

  (קרבן)

  Het algemene woord voor ‘offer’. Het komt van het werkwoord ‘naderbij komen’. Het doel van een Bijbels offer is niet om God tevreden te stellen maar om tot Hem te komen. In de tijd van het Nieuwe Testament werd het woord ook gebruikt voor de munten die als een offergave werden gebracht of voor de offerkist in de tempel (zie Mattheüs 27:6).