School voor gebed – Les 2

Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden;
en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. (Prediker 4:12)

 

SAMEN BIDDEN

school_voor_gebed_les_2_1In de vorige les hebben we gezien, dat bidden een onderdeel is van onze persoonlijke relatie met God.
Er is echter naast het persoonlijke gebed nog een tweede vorm van gebed, het groepsgebed.

Een groepsgebed is te vergelijken met een groepsgesprek. In een goed gesprek komen alle personenaan het woord, zonder dat één de boventoon voert, of zelfs een monoloog afsteekt. Bij een groepsgebed, dat voldoet aan een aantal regels, kunnen de deelnemers elkaar aanvullen. Want iedereen ziet weer andere aspecten van een gebedspunt. Ook is het mogelijk elkaar te bemoedigen, te corrigeren en op te bouwen. Door naar anderen te luisteren wordt ons inzicht verruimd.

1. Hoe kan een gebedsgroep optimaal functioneren?

We zullen in deze les ontdekken dat veel van de regels die gelden voor een gespreks- of discussiegroep, eveneens gelden voor een gebedsgroep.

1. Een gebedsgroep moet niet te groot zijn

Een groep kan het beste gevormd worden door ongeveer 7 personen. Bij meer dan 12 à 13 personen is het beter deze in tweeën te splitsen. (Doe dit altijd biddend.)

Voor Joden was en is het belangrijk dat er ten minste 10 rechtvaardige mannen aanwezig bij het bidden. De Here Jezus geeft echter een andere regel. Zoals we weten bestaat de kleinst mogelijke groep uit 2 personen. Jezus belooft in het midden te zijn wanneer twee of drie samenkomen. Wat een geweldige belofte voor het samen bidden! (Laten we daarom ook niet vergeten om Hem die centrale plaats bewust te geven.)

Het belang van twee of drie personen gaat terug op het rechtsysteem vanuit de Tora.

Het Hebreeuwse werkwoord ‘bidden’ (lehitpallel) draagt de betekenis in zich van ‘rechtspreken, richten’. Daarbij is Satan, dat letterlijk aanklager betekent, de tegenstander en de Here Jezus en de Heilige Geest zijn elk een advocaat (parakletos = helper, trooster, advocaat, etc.).

2. Zowel bij een groepsgesprek als een groepsgebed is een (gespreks)leider nodig.

Bij het samen bidden is net als bij een orkest een dirigent nodig.

De Here Jezus zegt in Mattheüs 18:19 “Voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is”.

school_voor_gebed_les_2_2Het woord ‘eenparig’ dat Hij gebruikt is het Griekse woord ‘sumphoneo‘. Dit betekent ‘in harmonie, een goed samenklinkend geheel’. Ons woord ‘symfonie’ is daarvan afgeleid. Het samen bidden heeft veel weg van een concert. Daarbij moeten alle instrumenten worden afgestemd een de juiste toonhoogte. Zo moeten wij afgestemd zijn op de Heilige Geest. Maar bij het samenspel is ook een dirigent nodig. Hij zorgt dat het concert geen kakofonie wordt. Evenzo hebben we een gebedsleider nodig die zelf net als de groepsleden afgestemd is op de Heilige Geest en die het geheel in goede banen leidt.

3. Mijd persoonlijke zaken

Bij een groepsgebed wordt in de regel niet gebeden voor persoonlijke zaken of familie-omstandigheden. (Het gebed voor persoonlijke leiding, reiniging en toewijding, wordt normaal thuis gedaan. Dit geldt ook voor persoonlijke zaken die de familie, collega’s, vrienden, het werk, de studie e.d., betreffen.) Wil men van deze regel afwijken, dan is het beter om dat eerst te bespreken. Het kan voorkomen dat er een belangrijke zaak is waar dringend voorbede voor nodig is. Dan kan dat eerst kort aan de bidders worden verteld, zodat iedereen weet waar het over gaat en er samen eenparig voor het onderwerp kan worden gebeden.

4. Heb een doel

school_voor_gebed_les_2_3Het is goed om als groep een doel voor ogen te hebben. Dit is niet als beperking bedoeld, maar wel om te voorkomen dat de groep een bepaald doel voorbijstreeft. Soms specialiseren groepen zich in bepaalde onderwerpen zoals: de gemeente, Israël, eigen land of stad, de regering, de vervolgden, zieken, etc. Zorg daarom dat iedereen weet waarvoor de groep samenkomt.

5. Bid strategisch

school_voor_gebed_les_2_4Wanneer aan onze kust allemaal vijandige schepen aan wal proberen te komen, dan richten we als soldaten onze wapens naar de zee, maar niet naar het land of letterlijk in de lucht. Hoewel onze posities t.o.v. de vijand verschillend zijn, richten we toch alleen in één richting, n.l. naar de zee. Zo moet tijdens het bidden steeds het doel voor ogen worden gehouden door een bepaald onderwerp puntsgewijs ‘door te bidden’. Hierbij bidt ieder voor één bepaald onderwerp, maar vanuit een andere invalshoek. Hierbij noemt iedere deelnemer in gebed een of twee facetten van het gebedspunt, waarna hij of zij een ander de ruimte geeft om hierop voort te borduren. Is dit onderwerp ‘klaar’, dan wordt er pas overgestapt naar een volgend gebedspunt. Hierdoor ontstaan korte en gerichte gebeden. Het gebed wordt hierdoor strategisch en effectief.

6. Luister

Het luisteren, allereerst naar God en dan naar elkaar, is uiterst relevant. (Dit wordt later verder behandeld.) Neem tijd hiervoor.
Beperk God bovendien niet in Zijn manier van spreken.

7. Geef informatie

Geef zo nodig enige informatie over een gebedspunt, zeker als het van vitaal belang is voor de voorbede. Tijdens het bidden mag best met elkaar gepraat worden. Het is echter de taak van de groepsleider om te zorgen dat het geen geklets wordt. Lees zoveel als mogelijk over de gebedsonderwerpen of laat een van de groepsleden eens wat informatie inwinnen of een studie- maken van het onderwerp.

8. Gebruik het Woord van God

Beroep je bij het bidden zoveel mogelijk op Gods Woord. Integreer daarom in een bidstond ook het (hardop) lezen van de Bijbel. Daarnaast kunnen sommige Bijbelteksten samen worden gezongen.

 

2. Tips voor een gebedstijd

 1. Zorg voor een afgelegen ruimte (zonder telefoon).
 2. Eet nooit te zwaar voor het gaan naar een bidstond.
 3. Zorg dat de kamertemperatuur niet hoger is dan 20° à 21°C.
 4. Zit gemakkelijk, echter niet zodanig dat je in slaap kunt vallen. Wissel staan, knielen en zitten eventueel af.
 5. Bidt duidelijk hoorbaar voor de anderen. Zorg ervoor zo dicht mogelijk bij elkaar te zitten, eventueel in een cirkel.
 6. Maak notities.
 7. Vertel God niet hoe Hij moet verhoren.
 8. Bid concreet, noem dingen bij naam.
 9. Stel je emoties onder Gods controle. (Dat is wat anders dan ze uitschakelen.)
 10. Ga niet preken in je gebed. Gebruik het gebed ook niet als middel om kritiek of ongenoegen ergens over te uiten.
 11. Soms moet er naast bidden ook worden gevast.
 12. Evalueer de avond na afloop.

3. Hoe de bidstond levendig te houden

 1. school_voor_gebed_les_2_5Bereid de bidstond thuis in gebed voor.
 2. Deel de verhoringen, herhaal de onderwerpen van de vorige bijeenkomst, en kijk wat nog verder gebed nodig heeft.
 3. Dank God voor de verhoringen.
 4. Wissel het gebed af met momenten van lofprijs en aanbidding en lees af en toe iets uit de bijbel. (Het is niet de bedoeling om er een hele Bijbelstudie of preek van te maken.)
 5. Laat de groepsleden af en toe eens kort een persoonlijke ervaring doorgeven.
 6. Bid altijd kort zodat de anderen ook de kans krijgen om te bidden (en niet in slaap vallen)
 7. Luister naar wat de ander bidt en borduur daar op voort.
 8. Begin en eindig op tijd (uitzonderingen daargelaten).
 9. Neem slechts één onderwerp tegelijk bij de kop, Ga pas naar een volgend punt, wanneer het vorige helemaal is doorgebeden.
 10. Lees ook biddend gebedsbrieven, kranten en ander materiaal dat gebedsinformatie bevat.
 11. Lees ook eens voor ‘uit een biografie van een ‘bidder’, zoals ‘biddende Hyde’ of ‘op de Bres’.

 

SAMENVATTING

Een groepsgebed heeft veel gemeen met een groepsgesprek. Wanneer we steeds aan de regels ‘voor’ een goede samenspraak en een concert van een symfonieorkest denken, dan zal ook het samen bidden goed verlopen.

 

BIJLAGE LES 2

A – HUISREGELS

 1. Luister naar wat de ander bidt en probeer er zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Voorkom dat het bidden van de ‘hak op de tak’ gaat.
 2. Wanneer God iets op je hart legt, wees dan niet altijd de eerste om het uit te spreken, gun de ander de tijd om het ook van de Heer te ontvangen en het uit te spreken.
 3. Laat je niet ontmoedigen door je eigen fouten of die van anderen, besef dat we allemaal aan het leren zijn.
 4. Deel nooit persoonlijke of vertrouwelijke zaken zonder de uitdrukkelijke toestemming van degene(n) die het betreft.
 5. Wees altijd bereid om een verhoring te zijn op je eigen gebed.

B – VRAGEN

 1. Wat zijn de voordelen van samen (hardop) bidden? Zie o.a. Matth. 18:19,20.
 2. Wat zijn kenmerken van een goed groepsgesprek?
 3. Noem enkele taken van een groepsleider.
 4. Tot wie kunnen we bidden? (Zie Matth. 6:9, Joh. 15:16)
 5. Wat zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden zodat God de gebeden kan verhoren?

C – OPDRACHT

 1. Probeer deze week met een paar mensen samen te komen en ga het geleerde in praktijk brengen.
 2. Hieronder staat een voorbeeld van een ‘Bijbelgebed’. Maak zelf eens een dergelijk gebed
  en bidt het eens of vaker.

“Dank u Vader, dat we door Uw Geest geleid worden en dat we ‘zonen Gods’ zijn. Want we hebben van u niet ontvangen een Geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar we hebben ontvangen de Geest van het Zoonschap, waardoor we Abba, Vader tegen u kunnen zeggen. Deze Geest getuigt met onze geest dat we Uw kinderen zijn en niet alleen kinderen, maar ook erfgenamen van u en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Hierdoor delen we niet alleen in het lijden van Jezus, maar ook in Zijn verheerlijking.
Here God, er is geen ander.

U bent God en er is niemand gelijk u. We verblijden ons in u, onze ziel juicht in u, want u hebt ons bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid, zoals een bruidegom zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en zoals een bruid zich met haar versierselen tooit.”  (Rom. 8:14-17; Jes. 46:9; Jes. 61:10).

Woordenlijst

 • Tora / Torah / Thora

  (תורה)

  Aanduiding voor de 5 boeken (of de wet) van Mozes.

  Letterlijk: instructie. Tora is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ‘jarah’ dat o.a. betekent: een doel raken, onderwijzen, maar ook regenen (Hosea 6:3). Het is een antoniem (tegenstelling) van het Hebreeuwse werkwoord ‘doel missen’ oftewel ‘zondigen’.
  Het woord Tora heeft een aantal verschillende betekenissen:

  1. Instructie, onderwijzing (spreuken 3:1).
  2. Een aanduiding voor de 5 boeken van Mozes, de Pentateuch. (Meestal vertaald met ‘Wet’ of ‘de Wet van Mozes’, zoals in Mattheüs 11:13: “al de Profeten en de Wet (= de Pentateuch) hebben geprofeteerd tot Johannes toe”.
  3. Soms een aanduiding voor het boek Deuteronomium (het boek der wet).
  4. Een boekrol met de 5 boeken van Mozes (sefer Tora).
  5. Het hele Eerste/Oude Testament (door Joden Tenach genoemd).
  6. De wet van Christus (1 Cor. 9:21, Gal. 6:2, Joh. 13:34,35)

  Naast de geschreven Tora kennen Joden de mondelinge Tora. Dat zijn de lessen en instructies die van vader op zoon zijn doorgegeven en die na de verwoesting van de tempel op schrift zijn gesteld in o.a. de Misjna.