HEER leer ons bidden

Een man die zeer arm was bezocht eens een beroemde rabbijn en klaagde bitter over zijn nood. “Bid tot God”, sprak de rabbijn, “Hij zal je zeker verhoren”. “Maar ik kan helemaal niet bidden”, zei de arme man. “Ach”, sprak de rabbijn, “dan ben je wel heel erg arm”!

Sommige gelovigen ervaren het bidden helaas als een ingewikkelde, vermoeiende, en soms saaie, aangelegenheid. Dit komt veelal door een onjuist begrip van wat gebed precies inhoudt en wat onze positie in de hemelse gewesten is.

In Lucas 11 lezen we dat de discipelen naar de Here Jezus komen met het verzoek om hen gebedsonderwijs te geven.

In het onderwijs dat de Here Jezus dan geeft spreekt Hij o.a. over “het Koninkrijk”. In Lukas 8 zegt de Here Jezus tegen de discipelen: “U is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen, maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen”. Helaas hebben veel ‘hedendaagse’ discipelen niet begrepen wat dit onderwijs inhoudt. Zelfs gedurende Zijn laatste veertig dagen op aarde, heeft de Here Jezus nog onderwijs hierover gegeven (zie Handelingen 1:3).

Gebed is geen methode noch een strategie of een uiting van woorden. Het is een samenwerken met God door de Heilige Geest die in ons woont, waarbij de krachten van Zijn koninkrijk zichtbaar gaan worden.

In de eerste gemeente speelde gebed een belangrijke rol. In het boek Handelingen zien we niet alleen dat er werd gebeden, maar de gebeden hadden ook vaak een zichtbare uitwerking, waardoor het Lichaam van Christus kon groeien.

Daarom willen we ons in verschillende plaatsen in Nederland op het gebed, en de verschillende aspecten daarvan, gaan bezinnen.

Thema’s die o.a. aan de orde komen zijn;

  • de kracht van (samen) bidden,
  • strategisch gebed,
  • de identiteit van de bidder,
  • het leren verstaan van Gods stem.

De lessen zijn zowel voor ‘beginners’ als ‘gevorderden’ bedoeld. Het onderwijs en het materiaal worden door Peter en Vanessa Steffens verzorgd.