De verborgen boodschap in geslachtsregisters

De boodschap in het eerste geslachtsregister

Het evangelie van Mattheüs begint, letterlijk vertaald, met de woorden: ‘het boek van de ‘Genesis’ van Jezus …’. Daarna volgt een lange lijst met namen. Veel mensen hebben dan de neiging om dat saaie stukje maar over te slaan. Toch hebben zelfs de stambomen ons iets hebben te vertellen.

De Joodse schrijver Mattheüs, bouwt zijn boek op volgens het model van de Tora, die met Genesis begint. Genesis betekent ‘oorsprong, voortbrengsel’, maar ook ‘stamboom’. Zo heeft Mattheüs zelfs het inleidende zinnetje uit genesis 5:1 geleend, dat begint met: ‘Dit is het boek van de Genesis van Adam’.

Zowel in Mattheüs 1 als in Genesis 5 volgt er dan een stamboom. Mattheüs gebruikt in zijn geslachtsegister het getal 14. Dit is de getalswaarde van het Hebreeuwse woord hand (Jad), maar ook van de naam David. De lijn van de verlossing, waarin wij Gods hand zien, loopt via David. Mattheüs gebruikt 3 maal het getal 14, omdat er 3 maal 14 pleisterplaatsen waren waar Israël tijdens de uittocht verbleef (Numeri 33). Het getal 42 (3×14) spreekt over de weg van slavernij naar verlossing. In navolging van de 42 pleisterplaatsen in Numeri 33, worden de meesteTorarollen zo geschreven dat er op ieder vel 42 regels onder elkaar staan, verdeeld in drie kolommen.

Tien geslachten in Genesis

In Genesis 5 vinden we tien namen met daarachter het woord ‘verwekte’. Dit zijn de eerste tien generaties van de mensheid. De eerste naam in deze stamboom is Adam. Adam betekent ‘mens’. Zowel man als vrouw worden in Genesis 5:2 ‘Adam’ oftewel, ‘mens’ genoemd, en de opdracht om over de aarde te heersen wordt aan zowel de man als de vrouw gegeven (Genesis 1:26-28).

Mattheüs begint in zijn stamboom met Jezus, die ook wel ‘de laatste Adam’ wordt genoemd (1 Corinthe 15:45).
Adam verwekte Seth (Genesis 5:3) dat ‘geplaatst’ betekent.
Seth verwekte Enos dat ‘sterveling’ betekent. Enos verwekt Kenan, dat zowel ‘nest’ als ‘klaagzang’ of ‘verdriet’ betekent. Daarna komt Mahalelel. Zijn naam betekent ‘God zij geprezen’! Mahalelel verwekte Jered. Jereds naam betekent ‘neerdaling’ of ‘Hij zal neerdalen’.

Henoch de profeet

Jered verwekte Henoch. De naam Henoch betekent ‘onderwijzing’, ‘inwijding’ en ‘gezalfde’. Van Henoch krijgen we opeens iets meer te weten. We lezen in Genesis 5:24: ‘En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen’. In Hebreeën 11:5 wordt uitgelegd wat dat betekent: ‘Door zijn geloof werd Henoch in de hemel opgenomen en bleef de dood hem bespaard: hij was er niet meer, want God had hem weggenomen. De Schrift getuigt dat hij, voor hij werd weggenomen, leefde zoals God het graag ziet. En zonder geloof is dat onmogelijk. Wie God wil naderen moet geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken’.

In Judas 1:12-16 lezen we dat Henoch heeft geprofeteerd over Gods oordeel. Dat Hij een profeet was, blijkt uit het feit dat hij zijn zoon ‘Metuselach’ noemt. ‘Metuselach’ betekent ‘Wanneer hij sterft wordt het gezonden’. Dit is een profetie, want precies in het jaar dat Metuselach stierf zond God de zondvloed. (Het woord ‘zond-vloed’ komt uit het Oudnederlands en betekent ‘algehele vloed’.)
Sommige mensen geloven dat Henoch, die evenals Elia, niet is gestorven, een van de twee toekomstige getuigen zal zijn (Openbaring 11:3).

Metuselach, die bijna 1000 jaar oud werd, verwekte Lamech. Lamech betekent ‘krachtig zijn’ en ‘proeven’. Hij verwekte Noach, dat ‘troost’ en ‘rust’ betekent. Lamech geloofde dat Noach een trooster zou zijn die de moeizame arbeid zou verlichten (Genesis 5:29).
Met Noach begon na de vloed inderdaad een nieuwe wereld.

De vertaling van de 10 eerste generaties op aarde, van Adam tot Noach is als volgt:

manap

De tien namen vormen samen de boodschap van het evangelie:(Sommige woorden hebben meer dan een vertaling. Niet alle vertalingen staan hier vermeld.)

Wanneer we nu de tien vertaalde namen achter elkaar plaatsen krijgen we een geweldige boodschap;

De mens is als sterveling geplaatst [in] verdriet.
God zij geprezen! Hij zal Zijn Gezalfde (=Christus) doen neerdalen.
Zijn dood zal kracht, rust en vertroosting zenden.

Zo zien we dat zelfs de namen in de eerste Bijbelse stamboom al het ‘evangelie’ van Jezus vertellen. Is Gods Woord niet geweldig?

Woordenlijst

 • Tora / Torah / Thora

  (תורה)

  Aanduiding voor de 5 boeken (of de wet) van Mozes.

  Letterlijk: instructie. Tora is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ‘jarah’ dat o.a. betekent: een doel raken, onderwijzen, maar ook regenen (Hosea 6:3). Het is een antoniem (tegenstelling) van het Hebreeuwse werkwoord ‘doel missen’ oftewel ‘zondigen’.
  Het woord Tora heeft een aantal verschillende betekenissen:

  1. Instructie, onderwijzing (spreuken 3:1).
  2. Een aanduiding voor de 5 boeken van Mozes, de Pentateuch. (Meestal vertaald met ‘Wet’ of ‘de Wet van Mozes’, zoals in Mattheüs 11:13: “al de Profeten en de Wet (= de Pentateuch) hebben geprofeteerd tot Johannes toe”.
  3. Soms een aanduiding voor het boek Deuteronomium (het boek der wet).
  4. Een boekrol met de 5 boeken van Mozes (sefer Tora).
  5. Het hele Eerste/Oude Testament (door Joden Tenach genoemd).
  6. De wet van Christus (1 Cor. 9:21, Gal. 6:2, Joh. 13:34,35)

  Naast de geschreven Tora kennen Joden de mondelinge Tora. Dat zijn de lessen en instructies die van vader op zoon zijn doorgegeven en die na de verwoesting van de tempel op schrift zijn gesteld in o.a. de Misjna.