De Tora – Blauwdruk

INLEIDING

Veel mensen zijn bezig met de toekomst van de wereld. Door de huidige spanningen en het nieuwe millenium wordt dat nog eens versterkt. Sommigen komen bij hun zoektocht terecht in de zogenaamde apocalyptische boeken.

Een van de meest bekende apocalyptische boeken is het boek dat Apocalypsus heet. De Apocalypsus is een van de boeken van de Bijbel, dat in het Nederlands “de openbaring” wordt genoemd.

Dit boek is het laatste van de 66 boeken van de Bijbel, maar misschien ook een van de minst begrepen boeken. De oorzaak van dit onbegrip ligt hoofdzakelijk in het feit dat het christendom zich heeft los gemaakt van de Joods oorsprong. Het boek staat niet op zichzelf en kan en mag nooit bestudeerd worden los van de wortels van het boek.

Zowel van Joodse als van christelijke zijde is het boek vaak om verschillende redenen terzijde geschoven. Velen beseffen niet dat het een typisch Joods Apocalyptisch en profetisch boek is, dat op schrift is gesteld door de Jood Jochanan (Johannes). Het is een boek waarin de taal en symbolen vanuit TeNaCH (Tora, Profeten en Geschriften) duidelijk doorklinken en dat is geschreven in overeenstemming met de blauwdruk van de Tora. Doordat de kerkelijke leiders zich losmaakten van de Joodse wortels was het boek niet langer toegankelijk voor hen.

DE BLAUWDRUK

Wanneer we Gods plan voor de toekomst willen ontdekken of een profetisch boek goed willen begrijpen en bijbels willen interpreteren, dan is het van groot belang om eerst Gods “blauwdruk” grondig te bestuderen. Zonder een goede bouwtekening met daarin alle details en maten van een in aanbouw zijnd huis, zal het vrij moeilijk zijn om alles precies te kunnen plaatsen en een juist inzicht te krijgen in welke bouwfase het huis zich op dat moment bevindt.

In onze tijd zijn er mensen die stad en land aflopen om allerlei interessante bijeenkomsten te bezoeken die handelen over wat men noemt de “Eindtijd” of over het boek Openbaring. Velen vergeten echter dat het boek Openbaring niet “los verkrijgbaar is”. Het boek, dat terecht een onderdeel vormt van onze bijbel, staat vol van beeldende taal en uitdrukkingen die alleen voor ingewijden begrijpelijk zijn.

Maar wanneer God ons een boek geeft en erover waakt dat het in de 2000 jaar sinds het geschreven is niet verloren is gegaan, zou het dan niet tegenstrijdig zijn dat het boek dat notabene een openbaring heet, zo vol zit met onduide-lijkheden.

Het probleem is echter niet het boek Openbaring zelf, maar de moeilijkheid ligt bij de lezers ervan. Het boek gaat er nl. vanuit dat de lezers een bepaalde voorkennis hebben. Hetzelfde geldt ook voor het onderwijs dat de Here Jezus gaf, Hij gebruikte zeer veel beelden en uitdrukkingen die voor Zijn toehoorders vertrouwd waren.

De vraag is nu, waar kunnen we deze voorkennis vandaan halen. Het antwoord op deze vraag is niet zo moeilijk. Degenen die de toespraken van de Here Jezus hoorden waren vertrouwd met de vijf boeken van de Tora. Hetzelfde gold voor hen die in het begin van de jaartelling de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes in handen kregen.


De huidige maandfase
(wanneer dit vrijwel zwart is, is het nieuwe maan)

De Tora in het judaïsme

Bij de Joden heeft de Tora tot op de dag van vandaag nog altijd een centrale plaats in het godsdienstige leven. De Tora is in de oudheid verdeeld in 54 gedeelten of Sidra’s. Eén deel voor iedere week van het jaar. (Het joodse jaar heeft 54 weken, omdat het een maanjaar is. Door regelmatig aanpassingen te doen blijft men echter in de pas met het zonnejaar.) De Sidra’s zijn weer onderverdeeld in 7 leesgedeelten, voor de 7 dagen van de week. Op deze manier is men zijn hele leven lang voortdurend met de Tora bezig.

Ieder jaar wanneer men de Tora uit heeft, dan wordt er weer van voren af aan begonnen met lezen. Dit is een groot feest, dat Simchat Tora heet, (Vreugde der Wet). Daarnaast wordt er wekelijks ook een gedeelte uit het overige deel van of de TeNaCH (het Eerste of Oude Testament) gelezen. Dit wordt de “Haftara” of het profetengedeelte genoemd.

Bij de Joden heeft de Tora tot op de dag van vandaag nog altijd een centrale plaats in het godsdienstige leven. De Tora is in de oudheid verdeeld in 54 gedeelten of Sidra’s. Eén deel voor iedere week van het jaar. (Het joodse jaar heeft 54 weken, omdat het een maanjaar is. Door regelmatig aanpassingen te doen blijft men echter in de pas met het zonnejaar.) De Sidra’s zijn weer onderverdeeld in 7 leesgedeelten, voor de 7 dagen van de week. Op deze manier is men zijn hele leven lang voortdurend met de Tora bezig.

Mensen uit de stam Levi lazen en lezen meestal het Tora-gedeelte voor en joden uit de overige stammen lazen en lezen meestal het profetengedeelte voor. Zo kreeg de Here Jezus, die niet uit Levi stamt, de eer om in de syna-goge te Nazaret, Zijn “thuisgemeente” de Haftara te lezen, zoals beschreven in Lucas 4:16-20. Het gedeelte voor dat moment kwam uit Jesaja 61 en was op Hemzelf van toepassing. Menigmaal vertelt de Here Jezus dat de Tora en de Profeten van Hem getuigen zoals in Lucas 24:27. Maar ook Paulus kende het belang van het Oude Testament. Hij vertelt in een van zijn brieven dat Jezus volgens het Oude Testament voor onze zonden zou sterven en dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan (I Cor. 15:3,4).

De gelovigen uit de eerste gemeenten, hoofdzakelijk joden, waren voortdurend met de Heilige Schriften bezig. In die tijd een verzameling van 39 boeken, ons Oude Testament, maar de bijbel van de eerste christenen. Want het Nieuwe Testament was er nog niet. Zij bestudeerden samen dagelijks het Oude Testament! (Zie Hand. 17:11.)

DE TORA ALS BLAUWDRUK

Nu zijn er gelovigen die menen dat de Tora heeft afgedaan en niet langer een boodschap voor ons heeft.

Maar Jezus zegt zelf dat Hij niet is gekomen om de Tora te ontbinden, maar om hem te vervullen! Hij benadrukt het belang van zelfs het kleinste lettertje in de Tora (Matt. 5:17 – 48), Hij voegt er zelfs nog geboden bij.

De Tora is het “Woord van God” en werd gegeven op Sinaï met groot bazuingeschal. Evenzo zal de Messias komen met bazuingeschal!

In de Tora raken we vertrouwd met bepaalde bijbelse principes, uitdrukkingen en beelden. Om zaken uit het Nieuwe Testament goed te kunnen begrijpen is het dus van belang dat we bij het begin beginnen, nl. “Gods blauwdruk”.

De Tora is het woord [DaBaR] van God en werd gegeven in de woestijn [MiDBaR]. Het is de blauwdruk van Gods profetische verlossingsplan voor de mensheid en bevat de heenwijzing naar “het Woord van God”, de Messias Jezus.

De Tora, geen wetboek!

In deze lessen zullen we steeds over de “Tora” of “Pentateuch” spreken i.p.v. over “de Wet”. Hoewel het Nieuwe Testament vaak over de Wet spreekt, is dit toch niet helemaal een juiste weergave van het Hebreeuwse woord Tora.

Het woord Tora komt van het Hebreeuwse werkwoord ‘jara’ dat o.a. onderwijzen en leren betekent. De Tora is Gods instructie of gebruiksaanwijzing voor ons mensen om te leren hoe we eeuwig leven kunnen ontvangen, hoe we God kunnen dienen en hoe we onze naaste kunnen dienen.

De woorden Jeruzalem en Moria zijn tevens van dit werkwoord afgeleid. Moria is niet alleen de plaats waar Abraham zijn zoon Izaäk zou moeten offeren, maar het is tevens het gebied waar later Jeruzalem is gebouwd, de stad waar Jezus Zijn leven heeft afgelegd voor onze zonden. Op deze profetische plaats zal de Here nog een heerlijke onderwijzing geven. (De bijbel legt ook nog een verband tussen Moria en het ‘voorzien’ van God.)

De Torarol

De Tora wordt tot op de dag van vandaag nog altijd op een rol geschreven die van perkament (dierehuid) is gemaakt. De eerste maal dat we de dierehuid tegenkomen in de bijbel is het om de naakte zondige mens te bedekken.

De rol wordt meestal rond houten stokken gewikkeld. Zo’n stok heet “Eets Hachajiem” dat “boom des levens” of “hout des levens” betekent. Dit hout dat leven geeft is een heenwijzing naar de boom des levens en naar het kruis.

De indeling van de Tora

De Tora omvat de vijf eerste boeken van de bijbel; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, samen ook wel ‘Pentateuch’ (= vijfdelig boek) genoemd.

De 5 boeken van de Tora zijn als de vingers van een hand. Ze zijn verschil-lend, maar toch met elkaar verbonden. De eerste vier boeken lijken qua vorm en inhoud sterk op elkaar. In het Hebreeuws zijn ze dan ook aan elkaar verbonden door het woordje “en…”.

Deuteronomium (dat tweede wet) betekent lijkt een soort herhaling en samen-vatting van de eerste vier boeken. Hij staat er a.h.w. tegenover, zoals de duim tegenover de vier vingers kan worden gezet.

De hand is in de bijbel het symbool van Gods hand elen. En juist daarover spreekt de Tora.

Zoals het menselijk lichaam een symmetrische opbouw heeft, waarbij de ledematen, maar ook een aantal organen in tweevoud aanwezig zijn, zo vinden we eveneens in de Tora een duidelijk symmetrisch patroon.

Hetzelfde patroon zien we terug in andere bijbelboeken zoals in de 5 hoofdstukken van Klaagliederen. Zo bestaan de Psalmen uit 5 boeken. (Zie het opschrift boven b.v. Psalm 42)

De indeling van de Psalmen:

 • HET EERSTE BOEK DER PSALMEN – PSALM 1- 41
 • HET TWEEDE BOEK DER PSALMEN – PSALM 42- 72
 • HET DERDE BOEK DER PSALMEN – PSALM 73- 89
 • HET VIERDE BOEK DER PSALMEN – PSALM 90-106
 • HET VIJFDE BOEK DER PSALMEN – PSALM 107-150

De indeling van de boeken van de Tora en de overige bijbelboeken van de Hebreeuwse bijbel zijn hier te vinden.

De inhoud van de Tora

De Tora handelt over hetgeen was, hetgeen is en hetgeen geschieden zal (vgl. Opb. 1:19). Het doel van de Tora is niet om voor ons als geschiedenisboek te dienen, noch als handboek voor de archeologie of de geologie, maar het is een profetisch boek. De Tora vertelt op een vaak verhalende manier over Gods Verlossingsplan en de toekomst van de wereld.

Er wordt verteld hoe we deel kunnen hebben aan de verlossing en welke rol Israël daarin speelt. De Tora is een boek van verlossing voor mensen in slavernij en van troost en van hoop voor hen die leven in een gebroken wereld.

De overige boeken van de bijbel borduren voort op hetgeen in de Tora is geopenbaard en nog nooit is God van dit plan afgeweken!

DE OPBOUW VAN DE TORA

De Tora is opgebouwd met behulp van 22 kleine bouwsteentjes, de Hebreeuwse letters. Het Hebreeuws, de taal van het grootste deel van het Oude Testament, heeft de bijzondere eigenschap dat de letters tevens een getalswaarde hebben. Daardoor heeft ieder Hebreeuws woord eveneens een getalswaarde (Zie het Alefbet voor de getalswaarde van de letters). Zo is de getalswaarde van b.v. het woord Abba 4. In het Hebreeuws wordt Abba als volgt geschreven alef-bet-alef (de alef =1, de bet =2). Door de letters bij elkaar op te tellen vindt men de getalswaarde van een woord, in dit geval: 1 + 2 + 1 = 4.

Zonder deze voorkennis is het onmogelijk om te begrijpen wat Openbaring bedoelt met het getal van de Antichrist. Het is op bovenstaande manier dat het getal van de Antichrist kan worden berekend, door de letters van zijn naam (in het Hebreeuws opgeschreven) bij elkaar op te tellen. Het boek Openbaring vertelt dat het getal van zijn naam 666 zal zijn.

Daarnaast heeft iedere letter een betekenis. De alef, de 1 wijst naar God, die volgens Deut. 6:4 één is. Hij is de eerste, de basis van alle dingen. De bet, de 2, is een huis. Dit is de letter waarmee de Tora begint. De Tora wijst de weg naar Gods huis. De 3, de gimel, is de kameel, het vervoermiddel in het land van de bijbel. De 3 is het getal van voorbereiding en een getal dat met de verlossing heeft te maken. Abraham reisde in 3 dagen naar Moria om Izaäk te offeren, Mozes was 3 maanden in verborgenheid, Mozes, Aäron en Hur stonden met hun drieën op de rots om Amalek te verslaan, Jezus is 3 dagen en nachten in de dood geweest, etc. De 4 is het getal van de deur, waardoor we Gods huis binnen kunnen gaan. De bijbel vertelt ons dat Jezus de deur is. De 5 is de hé of het “heitje” (zoals vroeger het vijf-stuiverstuk heette), de hé is een ademstoot in het Hebreeuws en een beeld van de Heilige Geest. Zo krijgt Abram bij zijn ontmoeting met de Engel des Heren de letter hé erbij in zijn naam en heet hij voortaan Abraham, het beeld van de geestvervulde gelovige. En zo kunnen we het gehele Alefbet afwerken.

Het belang van de getallen

Soms kunnen onduidelijke teksten worden begrepen door inplaats van naar de letters te kijken, naar de getallen te kijken. Zo staat er in Gen. 49:10 dat Silo zal komen en dat de volken hem zullen gehoorzamen. De getalswaarde van deze “komende Silo” is 358 dat de getalswaarde is van het woord Messias. Silo is dus een heenwijzing naar Jezus Christus.

Van Bethel (dat “huis Gods” betekent) wordt vermeld dat het vroeger Luz heette (Gen 28:19).. Het verschil in de getalswaarde van Luz en Bethel is 358, het getal van de Messias Jezus. Dit vertelt ons dat een onbetekenende plaats als Luz, door de Messias tot een huis Gods wordt, (een “Bethel”).

Zo is het Hebreeuwse woord voor het Paasfeest, het feest der verlossing, çñt [PeSaCH], dat de getalswaarde 148 heeft. Dit is precies de som van brood (íçì [LèCHeM]) dat 78 is en wijn (ïéé [Jajin]) dat 70 is. Het is daarom niet voor niets dat Jezus op het paasfeest de viering van de maaltijd met de tekenen van brood en wijn instelt.

De kandelaar

In het boek Openbaring komen we het beeld van de kandelaar o.a. tegen in ver-band met de gemeente van Jezus Christus. De kandelaar komen we eerder al tegen in de Tora en wel in een aantal verschillende vormen. Zo geeft de HERE God in Ex. 25 de opdracht om een gouden kandelaar te maken voor de taber-nakel. Maar ook de Tora zelf en de boeken van de Tora zijn in de vorm van een kandelaar opgebouwd.

De kandelaars in de Tora verwijzen allen naar Jezus, die “het Licht der wereld” is. En de olie waarop de lamp brandt is het beeld van de Heilige Geest. De kandelaar in de tempel was van goud, dat een beeld van god-delijkheid en volmaaktheid is.

Wanneer we een Menora met 5 of 7 armen bekijken dan valt het op dat de middelste arm (ook wel de sjammasj of dienstknecht genoemd) tevens dàt deel vormt waarop de kandelaar staat en alle delen komen daarin samen.

De middelste arm die tevens de onderkant van de kandelaar vormt is de Here Jezus, de “dienstknecht” van God. In Hem komt alles samen, de armen zijn versmolten met de middelste. Zo horen wij de Here Jezus in ons leven de centrale plaats te geven en moeten we a.h.w. met Hem versmelten om tot een eenheid te worden. Daarnaast valt het op dat de linker en de rechter armen van de Tora elkaars spiegelbeeld zijn. Deze overeenkomst tussen de linker en rechter armen heet met een technische term “parallellisme”. In de profetische literatuur is het parallellisme vrijwel steeds aanwezig, zij het in verschillende vormen.

Doordat onze Grieks-Romeinse cultuur nogal sterk afwijkt van de Semitische, zijn velen helaas niet vertrouwd met de manier waarop de bijbel is opgebouwd. Hierdoor kunnen allerlei zaken vaak niet worden geplaatst. Daarom is het van belang om weer terug te gaan naar de Hebreeuwse en Joodse oorsprong van het evangelie.

Woordenlijst

 • Alefbet / Alefbeth

  (אלף-בית)

  Het Hebreeuwse alfabet, genoemd naar de eerste twee letters; alef (ﬡ) en bet (ב). Het alefbet bestaat uit 22 letters.
  Met behulp van het virtuele toetsenbord kan Hebreeuws worden getypt.
  Op deze pagina is meer informatie over het alefbet en de betekenis van de letters te vinden.

 • Tenach / Tanach

  (תְּנַ״ךְ-תַּנַ״ךְ)

  De Hebreeuwse Bijbel of het Eerste Testament/Verbond. Vanaf de 2e eeuw door Christenen het Oude Testament genoemd, een naam die Joden liever niet gebruiken. Het woord TeNaCH is samengesteld uit de Hebreeuwse beginletters van de drie delen: Tora (T), Profeten (N) en Geschriften (CH).

  Zie deze pagina voor uitgebreidere informatie.

 • Tora / Torah / Thora

  (תורה)

  Aanduiding voor de 5 boeken (of de wet) van Mozes.

  Letterlijk: instructie. Tora is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ‘jarah’ dat o.a. betekent: een doel raken, onderwijzen, maar ook regenen (Hosea 6:3). Het is een antoniem (tegenstelling) van het Hebreeuwse werkwoord ‘doel missen’ oftewel ‘zondigen’.
  Het woord Tora heeft een aantal verschillende betekenissen:

  1. Instructie, onderwijzing (spreuken 3:1).
  2. Een aanduiding voor de 5 boeken van Mozes, de Pentateuch. (Meestal vertaald met ‘Wet’ of ‘de Wet van Mozes’, zoals in Mattheüs 11:13: “al de Profeten en de Wet (= de Pentateuch) hebben geprofeteerd tot Johannes toe”.
  3. Soms een aanduiding voor het boek Deuteronomium (het boek der wet).
  4. Een boekrol met de 5 boeken van Mozes (sefer Tora).
  5. Het hele Eerste/Oude Testament (door Joden Tenach genoemd).
  6. De wet van Christus (1 Cor. 9:21, Gal. 6:2, Joh. 13:34,35)

  Naast de geschreven Tora kennen Joden de mondelinge Tora. Dat zijn de lessen en instructies die van vader op zoon zijn doorgegeven en die na de verwoesting van de tempel op schrift zijn gesteld in o.a. de Misjna.